Get Adobe Flash player
Display # 
Title Author Hits
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 Written by Super User 1982
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ Written by Super User 1825
รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ Written by Super User 1378
รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของ สตง. Written by Super User 1819
รายงานผลการดำเนินการรับจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 Written by Super User 1939
แผนการดำเนินงานประจำปี Written by Super User 2178
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 Written by Super User 4457
ความพึงพอใจต่อการจัดบริการสาธารณะของ อปท. (2565) Written by Super User 2059
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี Written by Super User 1229
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ Written by Super User 3577

ประมวลภาพกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวป่าชุมชน
ศึกษาเส้นทางการเรียนรู้พืชสมุนไพร โดยวิทยากรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พืชสมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ติดต่อสอบถาม 044110700 หรือ 094 5300 131
โครงการ อบต.บัวทอง พบประชาชน
ประจำปีงบประมาณ 2566
อบต.บัวทอง พบประชาชน
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
ประจำปีงบประมาณ 2566
บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
เชิญชวนประชาชนตำบลบัวทอง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566