Get Adobe Flash player

ความพึงพอใจต่อการจัดบริการสาธารณะของ อปท. (2565)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะของ อปท.

 

โดยคลิกลิงค์ https://bit.ly/3JYhTZY

หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด 

 

 

 

 

ความพงพอใจบรการสาธารณะ

ประมวลภาพกิจกรรม

ศึกษาเส้นทางการเรียนรู้พืชสมุนไพร โดยวิทยากรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พืชสมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร