Get Adobe Flash player

การดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ( พ.ศ.2560 – 2564 ) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์ สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น

 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง จึงได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆโดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางในการถือปฏิบัติและดำเนินการ ดังนี้

 

  1. 1.บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
  2. 2.ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต
  3. 3.ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้เอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
  4. 4.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมตำบลบัวทอง
  5. 5.กรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง

 

 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

 

 

 

  

                     

                       ***************


ค่านิยมสร้างสรรค์ ของเจ้าหน้าที่รัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

................................................................................

1. กล้ายืนหยัด ทำในสิ่งที่ถูกต้อง

2. ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ

3. โปร่งใส ตรวจสอบได้

4. ไม่เลือกปฏิบัติ

5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน


 *************************************************************************************************


 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566-2570


แผนและผลปฏบตการปองกนการทจรต 2566-2570

การดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 

และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (1.1รายงานการควบคุมภายใน.pdf)รายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565Super User8355 kB162023-04-18 08:252023-04-18 08:26
Download this file (1.2รายงานการจัดทำแบบประเมินด้านตรวจวสอบภา.pdf)รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566Super User4057 kB222023-04-18 08:272023-04-18 08:27
Download this file (2.คู่มือการขอยืมทรัพย์สินทางราชการ.pdf)คู่มือการขอยืมทรัพย์สินของราชการ Super User135 kB232023-03-22 08:232023-03-22 08:23
Download this file (การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ65.pdf)การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565Super User284 kB1452022-04-27 08:422022-04-27 08:42
Download this file (คำสั่งคณะทำงาน.pdf)คำสั่ง อบต.บัวทองแต่งตั้งคณะทำงานSuper User257 kB4862018-11-13 09:172018-11-13 09:17
Download this file (คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับ.pdf)คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Super User531 kB232023-04-05 04:222023-04-05 04:22
Download this file (คู่มือร้องเรียนการทุจริต2565re.pdf)คู่มือการร้องเรียนการทุจริต 2565 Super User2843 kB1552022-04-28 05:252022-04-28 05:25
Download this file (ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่รัฐ.pdf)ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่รัฐ Super User249 kB3772020-07-14 03:282020-07-14 03:28
Download this file (ประกาศคุณธรรม 2564.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองเรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสSuper User72 kB3542020-07-13 04:512022-07-12 07:10
Download this file (ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลSuper User154 kB192023-03-24 08:202023-03-24 08:20
Download this file (มาตรการภายในป้องกันการทุจริต.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตSuper User109 kB1222022-07-13 06:102022-07-13 06:10
Download this file (รายงาน e plan Naccรอบ 6 เดือน.pdf)รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน E plan NACCประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566Super User2946 kB262023-04-18 08:312023-04-20 03:18
Download this file (รายงานผลE plan NACC รอบ6เดือน2565.pdf)รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565Super User4656 kB1642022-04-27 11:112022-04-27 11:11
Download this file (รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน 2565(2).pdf)รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(2)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565Super User371 kB242023-03-28 09:042023-03-28 09:04
Download this file (รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน 2565(3).pdf)รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(3)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565Super User343 kB212023-03-28 09:042023-03-28 09:04
Download this file (รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน 2565.pdf)รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(1)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565Super User346 kB192023-03-28 09:032023-03-28 09:03
Download this file (รายงานผลติดตาม ITA2565.pdf)รายงานผลดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯรอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565Super User1286 kB1202022-04-28 05:302022-04-28 05:30
Download this file (วัฒนธรรมองค์กร.pdf)การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร Super User282 kB3682020-07-14 03:252020-07-14 03:25
Download this file (สถิติการร้องเรียนทุจริตรอบ6เดือน.jpg)รายงานสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯรอบ6เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566Super User282 kB332023-04-06 09:022023-04-06 09:02
Download this file (แผนป้องกันการทุจริต อบต บัวทอง 2566-2570.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570Super User1120 kB502023-03-28 07:192023-03-28 07:23

ประมวลภาพกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวป่าชุมชน
ศึกษาเส้นทางการเรียนรู้พืชสมุนไพร โดยวิทยากรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พืชสมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ติดต่อสอบถาม 044110700 หรือ 094 5300 131
โครงการ อบต.บัวทอง พบประชาชน
ประจำปีงบประมาณ 2566
อบต.บัวทอง พบประชาชน
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
ประจำปีงบประมาณ 2566
บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
เชิญชวนประชาชนตำบลบัวทอง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566