Get Adobe Flash player

การดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส


 

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ( พ.ศ.2560 – 2564 ) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์ สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น

 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง จึงได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆโดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางในการถือปฏิบัติและดำเนินการ ดังนี้

 

  1. 1.บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
  2. 2.ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต
  3. 3.ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้เอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
  4. 4.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมตำบลบัวทอง
  5. 5.กรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง

 

 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

 

 

 

  

                     

                       ***************


ค่านิยมสร้างสรรค์ ของเจ้าหน้าที่รัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

................................................................................

1. กล้ายืนหยัด ทำในสิ่งที่ถูกต้อง

2. ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ

3. โปร่งใส ตรวจสอบได้

4. ไม่เลือกปฏิบัติ

5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน


11201

 *************************************************************************************************


วัฒนธรรมองค์กร 

วฒนธรรมองคกรre

 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 - 2564

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ65.pdf)การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565Super User284 kB1102022-04-27 08:422022-04-27 08:42
Download this file (คำสั่งคณะทำงาน.pdf)คำสั่ง อบต.บัวทองแต่งตั้งคณะทำงานSuper User257 kB4572018-11-13 09:172018-11-13 09:17
Download this file (คู่มือการขอยืมทรัพย์สินทางราชการ.pdf)คู่มือการขอยืมทรัพย์สินของราชการ Super User135 kB1172022-04-27 09:212022-04-27 09:21
Download this file (คู่มือร้องเรียนการทุจริต2565re.pdf)คู่มือการร้องเรียนการทุจริต 2565 Super User2843 kB1222022-04-28 05:252022-04-28 05:25
Download this file (ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่รัฐ.pdf)ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่รัฐ Super User249 kB3392020-07-14 03:282020-07-14 03:28
Download this file (ปปช รายงาน 6 เดือน.pdf)รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปีงบประมาณ 2564 (ครึ่งปีแรก)Super User371 kB2422021-04-21 06:432021-04-21 06:43
Download this file (ประกาศคุณธรรม 2564.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองเรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสSuper User72 kB3242020-07-13 04:512022-07-12 07:10
Download this file (มาตรการภายในป้องกันการทุจริต.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตSuper User109 kB962022-07-13 06:102022-07-13 06:10
Download this file (รายงานผลE plan NACC รอบ6เดือน2565.pdf)รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565Super User4656 kB1312022-04-27 11:112022-04-27 11:11
Download this file (รายงานผลติดตาม ITA2565.pdf)รายงานผลดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯรอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565Super User1286 kB932022-04-28 05:302022-04-28 05:30
Download this file (รายงานผลแผนทุจริต 2564.pdf)รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564Super User7925 kB1372022-04-27 08:402022-04-27 08:40
Download this file (วัฒนธรรมองค์กร.pdf)การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร Super User282 kB3362020-07-14 03:252020-07-14 03:25
Download this file (แผนทุจริต2561-2564.rar)แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต2561 - 2564Super User2357 kB922022-07-12 05:492022-07-12 05:49
Download this file (แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565.pdf)แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565Super User3031 kB1202022-04-27 08:372022-04-27 08:37

ประมวลภาพกิจกรรม

ศึกษาเส้นทางการเรียนรู้พืชสมุนไพร โดยวิทยากรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พืชสมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร