Get Adobe Flash player

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

banner plan

banner report

OnlineService2

tourism2021

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บัวทอง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ

รับสมัครปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

โปสเตอร ประชาสมพนธเกษตร
 
การรับสมัคร  
ให้ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564 สามารถขอรับและยื่นแบบบันทึกข้อมูลบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาต่างๆด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (ชั้น 2) ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันราชการ

ผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

สุขภาพผู้สูงวัย

สขภาพ สว 1

 

สขภาพ สว 2

 

สขภาพ สว 3

วีดีทัศน์ บัวทอง

วิดีทัศน์แนะนำ

More Articles...

  1. Site Map

ประมวลภาพกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวป่าชุมชน
ศึกษาเส้นทางการเรียนรู้พืชสมุนไพร โดยวิทยากรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พืชสมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ติดต่อสอบถาม 044110700 หรือ 094 5300 131
โครงการ อบต.บัวทอง พบประชาชน
ประจำปีงบประมาณ 2566
อบต.บัวทอง พบประชาชน
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
ประจำปีงบประมาณ 2566
บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
เชิญชวนประชาชนตำบลบัวทอง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566