Get Adobe Flash player

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

banner plan

banner report

OnlineService2

tourism2021

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คลิกดูรายละเอียด

Do-Dont re

 

 

info ประมวลจรยธรรม

 

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (19 ประกาศหลักเกณฑ์เลื่อนขั้น 66.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566Super User282 kB1662022-04-10 04:422023-04-21 13:13
Download this file (Do-Don't re.jpg)แนวทางปฏิบัติเพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาDo & Don'tSuper User188 kB372023-03-23 08:502023-03-23 08:50
Download this file (o25 พนักงานดีเด่น.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร Super User402 kB442023-04-21 03:372023-04-21 03:37
Download this file (O40(1,2)การขับเคลื่อนจริยธรรม.pdf)คำสั่งองค์การบริการส่วนตำบลบัวทองคณะกรรมการจริยธรรมและคณะทำงานขับเคลื่อนด้านจริยธรรมSuper User143 kB342023-04-10 10:202023-04-10 10:20
Download this file (การบริหารงานบุคคล 2545.pdf)ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545Super User13152 kB392023-03-27 08:462023-03-27 08:46
Download this file (การบริหารงานบุคคล แก้ไขเพิ่มเติม 64.pdf)ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2564Super User683 kB352023-03-27 08:482023-03-27 08:48
Download this file (ข้อ 24 และ ข้อ 26รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf)รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566Super User314 kB332023-04-24 07:202023-04-24 07:20
Download this file (ข้อ 25 (7) ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญและกำลังใจ.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญและกำลังใจ Super User278 kB242023-04-26 07:412023-04-26 07:41
Download this file (ข้อ 26รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายฯ ปี 65.pdf)รายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565Super User98 kB472023-04-26 07:202023-04-26 08:00
Download this file (คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม 64.pdf)ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564Super User681 kB292023-04-21 02:122023-04-21 02:12
Download this file (ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล 2566.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง นโยบายการบริงานทรัพยากรบุคคล Super User133 kB332023-04-07 02:162023-04-07 02:16
Download this file (ประกาศประมวลจริยธรรม.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้างSuper User116 kB1462022-04-29 08:102022-04-29 08:10
Download this file (ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น.pdf)ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นฉบับราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 7 เมษายน 2565Super User90 kB382023-03-23 07:032023-03-23 07:03
Download this file (ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2565.pdf)ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นฉบับประกาศคระกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20มกราคม 2565Super User1159 kB372023-03-23 07:112023-03-23 07:11
Download this file (ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น.PDF)ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นฉบับราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 7 เมษายน 2565Super User95 kB392023-03-23 07:092023-03-23 07:09
Download this file (ปัญหา-อุปสรรค-และข้อเสนอแนะ.pdf)ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ Super User56 kB1452022-04-29 08:122022-04-29 08:12
Download this file (รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf)รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566Super User4829 kB362023-04-25 06:502023-04-25 06:50
Download this file (วินัยข้าราชการ.PDF)ประกาศ ก กลางเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย2558Super User1687 kB1272022-07-13 05:242022-07-13 05:24
Download this file (หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2558.pdf)ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558Super User2686 kB2912021-03-26 04:152023-04-21 13:03
Download this file (หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกสายบริหาร 2566.pdf)ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร พ.ศ.2566Super User846 kB302023-04-21 02:582023-04-21 02:58
Download this file (หลักเกณฑ์การสอบสวน ลงโทษทางวินัย.pdf)ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558Super User12001 kB5132021-03-26 04:192023-04-21 13:04
Download this file (หลักเกณฑ์การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ 2558.pdf)ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558Super User1474 kB3982021-03-26 04:212023-04-21 13:05
Download this file (หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน 2561.pdf)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561Super User2571 kB292023-04-21 02:522023-04-21 02:52
Download this file (หลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่ง.pdf)หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไปและวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561Super User920 kB3042021-03-26 04:182021-03-26 04:18
Download this file (หลักเกณฑ์กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ 2563.pdf)ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงการส่วนราชการฯ (ฉบับที่2) 2563Super User9880 kB3292021-03-26 04:222023-04-21 13:07
Download this file (หลักเกณฑ์พนักงานจ้าง 2565 ฉ7.pdf)ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2565Super User262 kB522023-04-21 02:532023-04-21 02:53
Download this file (หลักเกณฑ์อัตราตำแหน่งและมาตรฐานตำแหน่ง 2558.pdf)ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานตำแหน่ง พ.ศ.2558Super User2539 kB4082021-03-26 04:252023-04-21 13:08
Download this file (แผนพัฒนาบุคลากร 64-66.pdf)แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564 - 2566 Super User5115 kB3402021-04-22 00:072021-04-22 00:07
Download this file (โครงการธรรมะกับครูปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (2).jpg)โครงการธรรมะกับครูปฐมวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566Super User845 kB292023-04-26 08:582023-04-26 08:58

ประมวลภาพกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวป่าชุมชน
ศึกษาเส้นทางการเรียนรู้พืชสมุนไพร โดยวิทยากรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พืชสมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ติดต่อสอบถาม 044110700 หรือ 094 5300 131
โครงการ อบต.บัวทอง พบประชาชน
ประจำปีงบประมาณ 2566
อบต.บัวทอง พบประชาชน
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
ประจำปีงบประมาณ 2566
บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
เชิญชวนประชาชนตำบลบัวทอง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566