banner plan

banner report

OnlineService2

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

tourism2021

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ตำบลแห่งการเรียนรู้ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การเกษตรอินทรีย์

กลุ่มสตรีเข้มแข็ง คุณธรรม จริยธรรม ดำรงมั่นพันธกิจ (Mission)

 1.สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย

3.ส่งเสริมและพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรอินทรีย์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไปสู่ความยั่งยืน

4.พัฒนาประสิทธิภาพองค์กร ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

5.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน

6.ประสาน และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน


ยุทธศาสตร์ (Strategic)

1.การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์

2.การสร้างสรรค์สังคมคุณภาพและการเรียนรู้ชีวิตประชาชน

3.การพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมเกษตรอินทรีย์

4.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ประมวลภาพกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวป่าชุมชน
ศึกษาเส้นทางการเรียนรู้พืชสมุนไพร โดยวิทยากรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พืชสมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ติดต่อสอบถาม 044110700 หรือ 094 5300 131
โครงการ อบต.บัวทอง พบประชาชน
ประจำปีงบประมาณ 2566
อบต.บัวทอง พบประชาชน
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
ประจำปีงบประมาณ 2566
บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
เชิญชวนประชาชนตำบลบัวทอง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566