Get Adobe Flash player

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

banner plan

banner report

OnlineService2

tourism2021

นโยบาย No Gift Policy

 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

เรื่อง นโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้”

****************************

                   โดยที่ตระหนักถึงการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขจัดให้     หมดสิ้นไป

                   องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง เป็นหน่วยงานระดับท้องถิ่น ซึ่งใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด จึงได้วางแผนการบริหารจัดการให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

                   เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ได้เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในองค์การบริหารส่วนตำบล     บัวทองและปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยมในทางสุจริต และมีจิตบริการ

                   องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง จึงจัดให้มีนโยบาย No Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้” เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริหาร ,ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองทุกระดับ งดรับของขวัญจากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง และงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองในทุกช่วงเทศกาล เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลยพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีรายละเอียดการงดรับ-งดให้ของขวัญบุคคลภายนอกขององค์การบริหารส่วนตำบล   บัวทอง ปรากฏตามเอกสารแนบ

                   ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองขอน้อมรับการแสดงความยินดี ความปรารถนาดี และไมตรีจิตของผู้มอบหรือบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองทุกท่าน และยินดีทำหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

 

 

                                                  ธนวัฒน์  จากธนรัมย์ 

                                             (นายธนวัฒน์ จากธนรัมย์)

                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

nogift2023

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (ประกาศ No gift 65.pdf)นโยบาย No Gift Policy 2022ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565Super User66 kB262023-06-29 03:542023-06-29 03:54
Download this file (ประกาศ No gift 66.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง นโยบายNo Gift PolicySuper User66 kB712023-03-14 01:482023-03-14 01:48
Download this file (รายงานผลตามนโยบายNogift.pdf)รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566Super User1444 kB522023-04-12 02:552023-04-12 02:55

ประมวลภาพกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวป่าชุมชน
ศึกษาเส้นทางการเรียนรู้พืชสมุนไพร โดยวิทยากรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พืชสมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ติดต่อสอบถาม 044110700 หรือ 094 5300 131
โครงการ อบต.บัวทอง พบประชาชน
ประจำปีงบประมาณ 2566
อบต.บัวทอง พบประชาชน
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
ประจำปีงบประมาณ 2566
บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
เชิญชวนประชาชนตำบลบัวทอง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566