Tourism

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก (สายทางจากบ้านนายพรเลิศ จัดรัมย์ถึงบ้านนายบุญทอน ทินปราณี) บ้านรุนตะวันตก หมู่ที่ ๘ ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

คลิก

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (คสล สะยา นายเกต ปร.4 ปร5.PDF)ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก (สายทางจากบ้านนายพรเลิศ จัดรัมย์ถึงบ้านนายบุญทอน ทินปราณี) บ้านรุนตะวันตก หมู่ที่ ๘ ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์Super User59 kB672019-04-09 10:032019-04-09 10:03
Download this file (ปร.4 ปร.5.PDF)ปร. 4 ปร 5 Super User905 kB752019-04-09 10:032019-04-09 10:03

ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต ธรรมะในใจเพื่อวัยผู้สูงอายุ
โดย กองสวัสดิการสังคม และ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บัวทอง