Get Adobe Flash player

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

banner plan

banner report

OnlineService2

tourism2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ อบต.บัวทอง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง อบต.บัวทอง 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างภารกิจและคนงานทั่วไป 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

เรื่อง

รับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง พ.ศ.2566

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๑๑๒-๐๐๕ สายทางจากหมู่ ๑๓ ถึงวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านศรีอุดม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๑๑๒-๐๐๕

สายทางจากหมู่ที่ ๑๓ บ้านศรีอุดม ถึงวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

หมู่ที่ ๑๓ บ้านศรีอุดม 

Subcategories

ประมวลภาพกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวป่าชุมชน
ศึกษาเส้นทางการเรียนรู้พืชสมุนไพร โดยวิทยากรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พืชสมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ติดต่อสอบถาม 044110700 หรือ 094 5300 131
โครงการ อบต.บัวทอง พบประชาชน
ประจำปีงบประมาณ 2566
อบต.บัวทอง พบประชาชน
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
ประจำปีงบประมาณ 2566
บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
เชิญชวนประชาชนตำบลบัวทอง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566